Rozdíl mezi SDH a JSDH

JSDH a SDH, je v tom vůbec nějaký rozdíl? Ano, rozdíl v tom je. Nelze se divit, že znám moc není, protože na první pohled není vidět. Důležitější přeci je výsledek činnosti dobrovolného hasičstva a tou je pomoc při požáru, záplavách či dopravní nehodě. A vůlí pomoci bližnímu svému se vyznačuje každý hasič, ať člen SDH či JSDH.

SDH (Sbor Dobrovolných Hasičů) je pobočný spolek hlavního spolku SH ČMS (Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska). Jako spolek se velkou měrou podílí na společenském, kulturním či sportovním dění dané obce. Na všechen provoz si musí vydělat sám. Třeba jako u nás pořádáním hasičských bálů a dalších kulturních akcí . Jako ostatním spolkům v obci finančně částečně pomáhá i sama obec. Sponzorské dary také pomáhají sboru k jeho činnosti.

JSDH ( Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů) obce je zřízena na základě zákona „O požární ochraně“ č. 133/1985 Sb., a jejím zřizovatelem je obec.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany mimo jiné:

  1. Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu.
  2. Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  3. Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  4. Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

K zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou JSDH povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Hodická  JSDH je zařazena do kategorie JPO V (Jednotka Požární Ochrany kategorie pět).

Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb. ve své páté části a to v §75.

Závěrem je nutno ještě dodat, že člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak (V obci Hodice jsou všichni členové JSDH zároveň členy SDH). V obci může fungovat SDH, přitom obec nemusí mít povinnost zřídit JSDH. Nebo naopak, obec jednotku zřídí, aniž by v obci fungovalo SDH.