Založení sboru

Koncem 19.století zaznamenáváme v našich zemích snahu a úsilí zřizovat hasičské sbory. Jejich zakládání umožňoval spolkový a shromažďovací zákon, přijatý v Rakousku roku 1867. Na něj navazoval „Řád policie požárové“ z roku 1873, který starostům obcí ukládal podporovat zřizování hasičských sborů a poskytovat jim pomoc.
Důvody pro založení sborů bývaly různé. Velmi často k tomu přispěl zhoubný požár, který ničil nejenom majetek ale i lidské životy. V některých obcích bylo prosazení hasičské myšlenky zvlášť složité, protože naráželo na nepochopení nejen obecního představenstva, ale mnohde i samotného obyvatelstva.
Takové případy však byly ojedinělé a ve většině obcí vznikaly sbory po zralém uvážení a s jasným cílem. Ve většině případů nacházejí porozumění u všech vrstev obyvatelstva, všichni si uvědomovali jeho nezbytnost. V naší obci byl jeden z důvodů vzniku hasičského spolku, existence továrny na sukno.
Dle dostupných materiálu byl hasičský sbor v Hodicích založen 27.září 1890 pod číslem 32761. Ještě před založením sboru obec zakoupila na splátky novou stříkačku a částečně též výzbroj v celkové ceně 1420 zlatých. Stříkačka byla zakoupena od firmy Josef Vystrčil z Telče.
Od založení sboru do 5.srpna 1913 nejsou dochovány žádné prameny, ze kterých bychom mohli čerpat. Bylo to období začátku hasičského spolku, formování vedení, školení velitelů a starostů. Byly pořizovány soukenné kabátce a celková vyzbroj. Na zakoupené oblečení se z části podílejí též samotní hasiči.
Počínaje rokem 1913 se činnost hasičského sboru stává přehlednější a jasnější, neboť se dochovala „Protokolární kniha Sboru dobrovolných hasičů v Hodicích“.
Z prvních zápisů ze schůzí je zřejmé, že hasiči mimo hasičskou činnost zajišťovali též na obci kulturu. Pořádali plesy, výlety, zábavy a dokonce hráli divadlo.
Na svých výborových schůzích řešili nákupy výzbroje a výstroje. Ze zápisu ze dne 8.prosince 1913 se dozvídáme, že jeviště na hraní divadla náleželo místní chase, ti jsou všichni ochotni jeviště hasičskému sboru zdarma přenechati.
Vzhledem k tomu, že v obci byly dvě hospody, jedna obecní u pana Kodyse, druhá u pana Perničky, ze zápisu z roku 1913, je zřejmé že byl problém vybrat vhodné místo pro konání plesů v roce 1914. Po dlouhé debatě bylo hlasováním rozhodnuto, že ples se uskuteční v hostinci u pana Františka Perničky, z důvodu velikosti sálu, neboť se očekává velká návštěva a místnosti obecního hostince jsou poměrně malé.
Na začátku museli členové hasičského sboru tlačit hasičskou stříkačku sami k ohni, bylo tomu také v březnu 1914, kdy hořelo v Třešti. Po zákroku na dalších schůzích bylo ujednáno, kdo zapůjčí do příspřeže k požáru koně.
Ze zápisu z roku 1914 lze vyčíst, že v letních měsících proběhlo několik cvičení. 12.července téhož roku se členové zúčastnili slavnosti v Dolní Cerekvi, kde byla oslava 25 letého výročí založení sboru. Jednotlivému zúčastněnému členu byla stanovena odměna ve výši 1,5 K, za dovoz páru koní činila odměna 6 K.
Dne 1.srpna 1914 byla činnost sboru vypuknutím světové války přerušena, narukováním většiny členů na vojnu. Z dodaných pramenů nebylo zjištěno kolik bratří hasičů ve válce padlo.

Autor: Ing. František Lysý