Období 1945 – 2000

První řádná valná hromada ve svobodné republice se konala 24. ledna 1946. I když nechybělo nadšení rozběhnout činnost a funkcionáři ještě zůstali stejní, přece jen trochu zestárli a u mladších členů už nebyl takový zájem.
V neděli 15. května 1946 se zúčastnili členové sboru odhalení desky Hodickým obětem revoluce. Průvod byl od č.p. 103 po vesnici až k pomníku. Slavnostní projev měl bratr vzdělávatel Valenta.
Ve sboru je činnost nepatrná, nezájem některých členů na práci ve sboru, uvolněná disciplína. Uvažuje se o vyškrtnutí některých členů. Na členské schůzi 26.prosince 1947 je přítomno pouze 17 členů.
V pondělí dne 29. prosince 1947 zesnul nečekaně dlouholetý starosta sboru Bohdan Kubík. Členem sboru byl od 1. ledna 1894, celkem 52 roků.
30. ledna 1948 se prodává bratru Vejvodovi č.p. 122 díl hasičského cvičiště o výměře 240 – 280 m2
25. července 1948 se v Hodicích konají obvodní vylučovací závody. Závodů se zúčastnilo 180 bratří ve stejnokrojích, 10 sester, 28 bratří v obč. obleku. Při závodech bylo vybráno 9655 Kč, čistý zisk pro sbor činil 3855,30 Kč.
Zůčastněné sbory, Batelov, Nová Ves, Horní Dubenky, Jihlava, Jihlávka, Buková, Pavlov, Třeštice, Třešť, Pan. Rozsíčka.
K 1.lednu 1949 se přihlásili do sboru Alois Aldorf ml., František Lysý č.p. 37, Miroslav Pachta, Jaroslav Kodys č.p.19, František Hink č.p.15, Josef Kubík ml., Jaroslav Kodys č.p.34, Ladislav Kodys, Otakar Štancl.
50. léta byla také dobou reorganizací. Změna názvu organizace – Český svaz hasičstva (ČSH), od roku 1969 název-Český svaz požární ochrany(ČSPO). Hasičům se začalo říkat požárníci a jejich sbory byly označovány jako místní jednotky PO. Od roku 1973 se organizace jmenuje-Svaz požární ochrany(SPO) a nyní- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka (SH-ČSM).
Dne 19. ledna 1952 se družstvo hasičů rozloučilo se zakládajícím členem sboru a dlouholetým starostou bratrem Janem Novotným č.p. 32.
V roce 1955 bylo ve sboru 28 členů. V témže roce byla opravena fasáda na zbrojnici, vnitřní oprava provedena nebyla z důvodů finančních. Výcvik požárního družstva byl 8x.
Do činnosti sboru se stále více začínají promítat politické události ve státě – v zápisech ze schůzí čteme, že bylo vzpomínáno např. výročí VŘSR, zahájení pětiletky, vyzýváno k budovatelskému úsilí aj. Členové sboru však měli spíše zájem o praktickou činnost. To se projevovalo i konkrétní brigádnickou pomocí pro obec, družstvo a sbor, např. při opravách místních komunikací, při údržbě veřejného prostranství a pomníku padlých, při akcích na pomoc zemědělství, sběr kamene, svoz slámy apod. Počty odpracovaných brigádnických hodin dnes těžko zjistíme, nejlépe hovoří samotné výsledky práce.
V oblasti kulturně vzdělávací práce hasiči pravidelně pořádají hasičské plesy a maškarní masopustní průvody.
Z důvodu nezájmu mladých má hasičský sbor v Hodicích k 31.12. 1959 pouze 20 členů.
Ze zápisu ze dne 11.1. 1966 se dozvídáme, že byl přijat za člena Josef Sálus č.p. 19.
Dne 4. dubna 1962 zemřel nečekaně dlouholetý člen Tomáš Koudelka, členem sboru byl od roku 1908.
Na úpravě požární zbrojnice bylo v roce 1962 odpracováno 38 hodin. V tomto roce, dle zápisu došlo k vyklízení starých vozů vadné ruční stříkačky z roku 1860. Při žňových a podzimních pracích bylo odpracováno 400 brigádnických hodin.
Hodický sbor se v tomto období stále potýká s nedostatkem mladých hasičů, do náboru je též zapojen Národní výbor.
Na schůzi konané 7. dubna 1966 za přítomnosti 12 členů je mimo jiné hovořeno o rybnících na vsi, které jsou zanesené bahnem, neslouží jako zdroj vody k hašení. Prostředky na vyčištění rybníků a zpevnění hrází Národní výbor nemá.
Na schůzi 16.8. 1967 je do řad sboru přijat František Gregor č.p.57.
V roce 1967 je našemu sboru zajištěna nová motorová stříkačka, je to stříkačka dvoutaktní na dvoukolovém podvozku.
Ruční stříkačka, která zabírala místo ve zbrojnici byla vyřazena a navržena k likvidaci.
Stará motorová stříkačka Praga, pro kterou již nelze získat náhradní díly, je proto na návrh okresní jednotky, navrženo že bude likvidována.
Ve středu 29. května 1968 zemřel dlouholetý člen a velitel sboru Jan Rod, členem sboru byl od roku 1940.
Ze zápisu z členské schůze konané dne 25. dubna 1969. Inspektorát požární ochrany navrhl starou motorovou stříkačku sešrotovat. Členové sboru se rozhodli tento starý stroj opravit a zachovat . Opravu zajistí Václav Fexa, František Kettner a František Pátek. Tímto rozhodnutím je naše PRAGOVKA zachráněna.
V roce 1969 dochází k přejmenování hasičů na „Český svaz požární ochrany „.
28. listopadu 1870 se opravuje střecha na hasičárně. Začátek brigády v 7.00 hodin. Brigády se zúčastnili tito členové: Pátek Fr., Kodys č.79, Kodys J. č.34, Pátek J. , Zedník J., Kodys J., Pernička Fr. č.4, Lysý č.37, Koudelka A., Sálus J., Gregor Fr., Pokorný K., Mezera Ludvík – předseda národního výboru. Odpracováno bylo 80 hodin.
12. března 1971 byl za člena přijat Zdeněk Anderle. V roce 1973 se členové požárního sboru v hojné míře účastnili při budování požární nádrže v obci a začátku výstavby obecního vodovodu.
Po dlouhé době členové hasičského sboru připravili na 16. června 1974 u MNV kácení máje. Vzhledem k tomu, že v obci ještě nebyl kulturní dům, bylo domluveno, že při nepřízni počasí bude zábava v Panenské Rozsíčce. Počasí i zábava se vydařila, zábava byla v Hodicích.
V roce 1974 probíhá oprava zbrojnice, na zbrojnici bylo odpracováno celkem 434 hodin.
V tomto období došlo k omlazení hasičského sboru v Hodicích.
V roce 1976 jsou pro členy zajištěny nové pracovní obleky, včetně gumových bot. 12. prosince 1976 převzalo naše družstvo motorovou stříkačku DS-16.
V roce 1977 se náš sbor zúčastnil 4 námětových cvičení, dále byla provedena protipožární prohlídka obce, pro MNV odpracovali členové 805 hodin. Šlo o akce bourání starého národního výboru a při výstavbě víceúčelové budovy, ( kulturního domu ). Pan Vágner na výroční schůzi předal diplom za 4. místo v soutěži požárních družstev.
SDH Hodice 1980 Osmdesátá léta jsou obdobím, kdy sbor hasičů v Hodicích provádí pravidelné protipožární prohlídky v obci, zúčastní se a sám v katastru obce pořádá námětová hasičská cvičení okrsku. Co se týká kulturního života v obci, pořádá tradiční plesy, masopusty. Obecnímu úřadu pomáhají členové hasičského sboru svými brigádnickými hodinami ve zvelebování vesnice.
V roce 1981 umírá dlouholetý předseda hasičského sboru v Hodicích bratr František Pátek, čest jeho památce.
1. března je založena kronika “ Požárního sboru Hodice „.
7.června 1987 se náš sbor zúčastnil oslav 100 let založení sboru v Třeštici.
Počátkem devadesátých let jsme na našich hasičských plesech zavedli cukrovou tombolu. Ženy z obce nám obětavě pečou do tomboly překrásné ceny. Snad proto je ples hojně navštěvován, bez plakátování.
4. června 1994 uspořádal náš sbor v Hodicích na návsi, kolem požární nádrže okrskovou soutěž. Starší družstvo našich hasičů obsadilo první místo.
V roce 1994 uspořádal sbor pro mateřskou školu a základní školu tématický zájezd k hasičskému sboru v Jihlavě. Akce se zúčastnilo asi 56 dětí.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá pro děti v kulturním domě dětský karneval.
SDH Hodice 1991 Členové výboru navštěvují starší členy při životních jubilejích, předávají jim malé dárky a děkují za obětavou práci. Stali jsme se hromadnými dárci krve. V Praze jsme darovali krev 2 x.
V roce 1995 obecní úřad zapracoval do svého rozpočtu výstavbu požárního domu. Starostou obce byl František Smrčka, místostarosta obce František Lysý. Ve výběrovém řízení se na prvním místě umístila firma “ Nerad “ z Telče. Celá akce byla řešena dodavatelsky, proto se členové vrhli na obnovu obecního lesa, kterého obec vlastní 100 ha. V tomto roce jsme v lese odpracovali 533 hodin. Díky tomuto úsilí obec obdržela dotaci na obnovu lesa ve výši 70 000 Kč.
Hasiči provedli brigádnicky demolici staré hasičárny, tato byla započata 14.května 1995.
V sobotu 27. května 1995 po 18.00 hodině se zatemnila obloha a začala průtrž mračen společně s kroupami o velikosti asi 1 cm. Asi v 19:15hod. déšť ustal, začala práce pro členy hasičského sboru. Voda dosáhla až do vstupu kulturního domu.
31.května 1995 je vydáno stavební povolení na výstavbu hasičské zbrojnice.
V listopadu 1995 již byla hrubá stavba hasičské zbrojnice hotova. Dne 3.listopadu 1995 byla na naši novou hasičárnu osazena zvonička, kterou oplechoval měděným plechem pan Stanislav Holoubek z Jezdovic. 9.října 1996 byla nová hasičárna zkolaudována.
Celkový náklad na hasičskou zbrojnici, dle faktur, byl 2 772 000 Kč.
Tato cena obnáší celou stavbu hasičárny, rozvody elektrické energie, (provedl pan František Gregor č. 57 ), topení, vodu a plynofikaci (provedla firma Brtnický – Jihlava ), osazení zvonu do rekonstruované zvoničky provedli členové hasičského sboru, elektrifikaci a dálkové ovládání zvonu ( firma Rostislav Bouchal – BOROKO, Brodek u Přerova ), obložení palubkami ( provedl pan Josef Kodys č.90 ).
Další úpravy, včetně výroby vybavení v klubové místnosti a kuchyňce si členové sboru upravili a vyrobili z vlastních prostředků.
Členové hasičského sboru a jejich manželky se podíleli celý týden na konečném úklidu, včetně stěhování místní lidové knihovny ze Základní školy v Hodicích do nových prostor. 7.září 1996 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Počasí tento slavnostní den bylo nepěkné,trápily nás občasné dešťové přeháňky. V rámci této slavnosti předvedli členové okrsku námětové cvičení s dálkovou dopravou vody. Hasičský záchranný sbor z Třeště předvedl přítomným novou techniku. K poslechu hrála kapela z Pelhřimova a TUTTI z Třeště.
V roce 1997 začala nová tradice hasičského sboru z Hodic a to Setkání dechových hudeb, tato akce se koná vždy druhý týden v měsíci červnu, za hojné účasti posluchačů.
1. května 1998 v pátek, se 10 našich členů zúčastnilo tématického cvičení na hradě Roštejně, tématem cvičení – dálková doprava vody na hrad.
SDH Hodice 1999 Na hasičských schůzích je stále řešena otázka co dělat se členy, kteří se žádných akcí neůčastní, jak je zřejmé z tohoto zápisu obdobná situace již nastala v letech minulých.
V roce 1999 si náš sbor pořídil slavnostní prapor, který nám zhotovila firma VELEBNÝ a FAM. z Ústí nad Orlicí. Tento jsme slavnostně posvětili při Setkání dechových hudeb v Hodicích dne 19.června 1999. Cena praporu včetně žerdi činila 41 000 Kč.
Na podzim roku 1999 pořádáme v hasičské klubovně v rámci roku “ SENIORŮ „, setkání starších členů hasičů s manželkami.
SDH Hodice 2000 V rámci Parního léta 2000 ( historická jízda parního vlaku na trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice ), jsme na nádraží v Hodicích předvedli dne 5.srpna 2000 ukázku historické hasičské techniky.
V srpnu téhož roku jsme se zůčastnily 26. srpna oslav 100 let založení sboru v Růžené.
Poslední odstavec chci věnovat našim ženám, milenkám, manželkám, snoubenkám a přítelkyním. Patří jim poděkování, že tolerují hasičskou práci, že nás hasiče nechají, abychom se mohli věnovat časově náročnému koníčku. Také děkujeme za to, že jsou ochotné, v případě potřeby pomoci při pořádání našich hasičských akcí.

Autor: Ing. František Lysý